Postet 09.04.2014 (dette er oppfølger til innlegg postet 13.02.2014 lenger ned på siden)

Administrator på denne siden oppfordrer alle til å komme med seriøse tilbakemeldinger på det dere leser nedenfor her. Send gjerne i gjesteboka vår eller kontakt oss pr mail. (spesielt kyndige folk på denne problemstillingen)

 

Her kommer en liten oppdatering på hvordan kriminalomsorgen og politiet går hånd i hånd. (se 3 vedlegg under dette innlegg)

Vil også dokumentere at det er politiet som avgjør hvilke progresjon en innsatt skal ha, hvis en er medlem av en helt lovlig motrorsykkelklubb i Norge.

Det ene dokumentet som vises kommer fra Region nord, altså det organ som bestemmer over de lokale fengsler.

For ordens skyld så vil jeg henvise til at jeg har hatt ca. 20 permisjoner i tidsrommet  5.11.2012 til 20.6.2013. Alle disse permisjonene er gjennomført med full viten av Region nord, uten at de har hatt noen innvendinger.

Men så kom kripos på banen, og da var det plutselig andre spilleregler, samt at kriminalomsorgen skiftet mening og regler.

Vil for ordenskyld bemerke at ved alle tidligere permisjoner så har alle merknader rundt de sikkerhetmessige vurderinger, vært lagt til grunn da som nå. Alle instanser har hele tiden vært klar over mitt medlemskap i Hells Angels, men før kripos kom på banen hadde det ingen betydning, som er helt riktig, da jeg er medlem i en helt lovlig klubb.

Jeg vil benytte anledningen til å peke på noen ting dere skal legge merke til i dokumentet som følger med dette innlegget fra meg.

Jeg refererer til dokument av 04.02.2014 som heter KLAGE OVER AVSLAG PÅ PERMISJON. Jeg har gjort noen merknader der som dere må lese sammen med meg, så får dere bedømme ordlyden i teksten selv.

Merknad  1:

Her er det som å lese ordrett ut fra kripos sine uttalelser der det pekes på kriminelle miljøet.

Merknad 2:

Her er de faktisk så spenstige at de tillater seg å tolke det som dokumentet har tatt stilling, i motsetning til domstolen som har kommet fram til at det ikke finnes BEVIS slik at en kan domfelles for §60 A. Det kriminalomsorgen sier rett ut er følgende: Domstolen tar feil, vi vurderer det slik at innsatte er straffedømt etter §60 A.

Merknad 3:

Her er det plutselig en avgjørende betydning at domfelte er tilknyttet Hells Angels, men det stopper ikke der. De sier videre at et medlemskap i Hells Angels er ensbetydene med at domfelte vil begå nye lovbrudd under permisjon.

Det at samtlige statsadvokater har presisert gang på gang at det aldri har vært ført en rettsak mot Hells Angels. Det er kun politiet som mener og tror at Hells Angels er en kriminell organisasjon, men ironisk nok så har de aldri reist tiltale mot klubben, ei heller prøvd å få domstolen til å ta stilling til dette.

Da blir det veldig urovekkende at kriminalomsorgen i samarbeid med politiet forvalter disse holdningene som om det skulle ligge en domsavgjørelse til grunn for dette.

Det at kriminalomsorgen i et forvaltnings øyemed kan tolke straffeloven, samt de dommene som er avsagt etter deres egene frie mening, er noe som gjør meg personlig svært betenkt.

Kriminalomsorgen skal vel sørge for at domfelte skal gjennomføre den straff som domstolene fastsetter, samt legge til rette slik at domfelte er best mulig rustet til å komme tilbake til samfunnet med de beste forutsetninger for å unngå ny kriminalitet.

Hvis en domfelt skal ha spesielle restriksjoner eller gjennomgå en soning med spesielle merknader så avsier domstolen en slik dom, i henhold til straffeloven.

Klage over avslag på permisjon Klage over avslag på permisjon2 Klage over avslag på permisjon3

 

Så over til dokument nr. 2 som heter : Notat ønsker skriftlig redgjørelse. (se vedlegg under innlegget)

Som jeg nevnte med noen ord i avsluttningen i forbindelse med dokument 1. så er kriminalomsorgen svært opptatt av at innsatte skal være rustet til et liv i frihet, uten ny kriminalitet. De tilbyr skolegang samt mulighet til å ta fagbrev innen flere fag.

Jeg startet i 2011 med et untdannings løp med skolegang og praksis, da jeg skulle ta fagbrev som tømrer under min soning. Pluss at jeg tok datakortet  og i tillegg fulgte opp med datakort ekspert. Dette fortsatte jeg med selv om jeg ble tvangsflyttet fra Trondheim fengsel til Vadsø fengsel, og etter en tid ble tvangsflyttet videre til Bodø fengsel. Etter 2 ½ år på reise mellom de forskjellige fengsler for så og ende opp her i Trondheim fengsel igjen, selvfølgelig tvangsflyttet. Jeg ønsket selvsagt å fortsette med skolegang og praksis, med det var plutselig ikke mulig lenger.

Med det som bakgrunn så ville jeg ha en forklaring på dette slik at jeg kunne se på lovligheten av denne plutselige nektelsen.

Begrunnelsen kom skriftlig og jeg legger den ved, men det som er særdeles søkt i dette tilfellet er følgende. Det er to ting i dette systemet som en ikke får innsyn i, hverken jeg eller mine advokater. Og det er SIKKERHETMESSIG og FANGESAMMENSETNING.

For å være helt sikker på at jeg ikke kan bekjempe denne avgjørelsen, så brukte de begge begrunnelsene. Hmmm

Så besluttet fengselet at jeg skal sitte innelåst mesteparten av døgnet på en avdeling uten felleskap, og der skal jeg bedrive selvstudie. Hva skal jeg studere?

Det kan virke som om Trondheim fengsel ikke har klart og bestemme seg, da jeg per dags dato ikke har hørt noe fra hverken skolen eller ledelsen ved fengselet. Men denne beslutningen ble jo fattet 10.01.2014, så det haster vel ikke så meget for dem. For det vil nok bli problemer med selvstudie da det skoleløpet jeg har drevet med i 2 ½ år, ikke lar seg gjennomføre med selvstudier.

Hvis dagen kommer at fengselet gir meg selvstudie slik de hevder, så er jeg helt klar på hva jeg skal studere.

Straffegjennomføringsloven og dens forskrifter samt  Straffeloven.

 

Leif 666 Viking

 

Notat - ønsker skriftlig redgjørelse

 

 

 

Postet 13 Feb 2014

Hei alle brødre i Hells Angels samt alle Bikere i Norges land.

Jeg vil starte med å understreke at dette ikke bare handler om min situasjon, men vil gi et innblikk i noe veldig mange kan utsettes for. Der er jo allment kjent at politiet elsker å bruke ord som det kriminelle MC miljøet, organisert kriminalitet og kriminelle nettverk. Pluss at alle personer som har en positiv holdning til Hells Angels blir karakterisert som en del av et kriminelt nettverk.

Det som er delvis nytt er at kriminalomsorgen henger seg på den samme trenden, og at de ukritisk benytter den samme termnologi ovenfor innsatte i norske fengsler som kjører motorsykkel. Dette gjenspeiler seg i vedtak som kriminalomsorgen fatter rundt de berørte mennesker.

For ordens skyld vil jeg definere kriminalomsorgens oppgave i det norske samfunn.

Kriminalomsorgens oppgave er å sørge for å legge til rette slik at mennesker skal sone den straff som en domstol bestemmer, samt legge til rette for at de dømte skal tilbakeføres til samfunnet på en best mulig måte, slik at de kan bli en god nabo for alle i fremtiden.

Det jeg vil rette oppmerksomheten på er noe som Norge som land og samfunn er veldig opptatt av, noe som politikere og andre framstående personer er veldig opptatt av å få fram og det er rettsikkerhet. Jeg vil nevne noen eksempler som de fleste av oss har lest om eller følt på kroppen.

Politiet beslaglegger klubbhuset til Hells Angels MC Oslo, dem kontakter politikere i forskjellige byer slik at de prøver å få stengt klubbhuset, og prøver å splitte familier med falske påstander ovenfor barnevernet eller arbeidsgivere.

Heldigvis så fungerer rettsikkerheten vår noenlunde ute i det frie samfunn, samt at i de fleste tilfeller kan en få prøvd de fleste sakene/påstandene for domstolene, helt uten enorme kostnader. Men i det øyeblikk du havner i kriminalomsorgen så har en ingen rettsikkerhet lenger. Alle vedtak som blir fattet er unndratt offentligheten, og dem det gjelder blir også fratatt innsynet. Denne problemstilling har vært prøvd å få belyst fra jusshjelpen i Norge blant annet. (jusshjelpen er gratis juridisk hjelp av juss-studenter).

Denne websiden vill komme med særdeles mange eksempler på dokumentasjon på forskjellige saker en kan risikere og bli rammet av. Håpet er at vi kan lage debatter/diskusjoner og hjelpe hverandre slik at rettsikkerheten og andre rettigheter gjelder for alle som kjører motorsykkel samt de som ønsker og kjøre i klubb, uten av at vi skal bli stigmatisert i det øyeblikket en kommer under kriminalomsorgen.

Kriminalomsorgen skal i utganspunktet være et selvstendig forvaltningsorgan som har et lovverk som heter straffegjennomføringsloven. Kriminalomsorgen skal følge dette lovverket og ikke være påvirket av andre aktører enn domstolene. Det som har skjedd i de siste årene er at politiet har fått en særdeles påvirkning av kriminalomsorgen på en svært uheldig måte, spesielt med tanke på innsatte som kjører motorsykkel. På de punktene politiet ikke får gjennomslag på i rettsystemet, bruker de aktivt ovenfor kriminalomsorgen.

Jeg vil komme med dokumentasjon på flere konkrete eksempler på dette senere, men vil bare nevne ett klassisk eksempel her i denne innledningen. “Påtalemyndighetene (politiet) prøver i retten å få noen mennesker dømt for organisert kriminalitet §60a, de argumenterer i det vide å brede, samt legger fram dokumentasjon som de mener er fellende bevis og kjører på. Domstolen vurdere påstandene og dokumentasjonen, konkluderer med at påtalemyndighetens grunnlag ikke oppfyller de kravene loven har for å dømme etter §60a. Så blir man frikjent fra disse påstandene. Men i det øyeblikk du starter soningen så får du en soning på lik linje med en som er dømt for organisert kriminalitet. Spørmålet da blir hvorfor blir det slik?

Kriminalomsorgen hevder at du med bakgrunn i opplysningene fra politiet kvalifiserer til å oppfylle de krav, som kriminalomsorgen legger til grunne for å betrakte innsatte som en del av organisert kriminalitet i ordlydens forstand.

Så plutselig så går en fra å være frikjent av domstolen, til å måtte sone under de samme vilkårene som om man skulle vært dømt for det .

Dette er noe av det jeg vil bruke denne websiden til å belyse, samt dokumentere på hvordan en blir fratatt alle sine vanlige rettigheter når en havner i dette systemet.

De fleste av dere som har lest dette vil automatisk tenke at en må bruke advokat på disse problemstillingene, og det er helt riktig tenkt. Men virkeligheten er den at når en er ferdig dømt, så betaler ikke systemet for advokat lengre.

Så realiteten er at skal man kjempe mot kriminalomsorgen så må en betale advokatutgiftene selv, og hvor mange har midlene til det ? Svært få.

Dette er noe både politiet og kriminalomsorgen er veldig klar over, og dermed så gjør de som de vil da det er særdeles få som er bemidlet til å ta kampen.

Avslutningsvis vil jeg si at meningen med denne websiden, er å gi dere alle et innblikk i hvordan dette systemet er i praksis. Slik at alle for fremtiden vil være så godt forberedt som mulig. Jeg vil arbeide for at det må gjøres forandringer til det bedre, for de som måtte havne i samme situasjon etter oss som er her nå.

 

Leif 666 Viking

 

 

Vedlegg under angående Infoflyt og det såkalte Oslokbrevet.

 

Det såkalte OlsokbrevetOlsok 1Olsok 2Olsok 3Olsok 4Innsyn i dukumenter i infoflyt-1Innsyn i dukumenter i infoflyt-2Innsyn i dukumenter i infoflyt-3Innsyn i dukumenter i infoflyt-4Innsyn i dukumenter i infoflyt-5Innsyn i dukumenter i infoflyt-6Fra en tidligere sak