untitled shoot-1293

Hei igjen

Tenkte jeg skulle gi en liten oppdatering før sommerferien til de av dere som har den muligheten, og er det noe jeg vil at dere skal gjøre, så er det å nyte sommerferien.

Jeg vil skrive noen ord rundt saken som er veldig avgjørende for alle oss som er medlemmer eller tilknyttet Hells Angels MC. Kriminalomsorgen benytter seg hele tiden av informasjon fra kripos, og som vi alle kjenner til så er ikke kripos spesielt sannferdig, da dette i det siste har kommet tydelig frem både i rettsalen, og ved at sivilombudsmannen har uttalt seg om dette ifm. vedtak av sivilombudsmannen nylig. Jeg vil sitere Oslo tingretts oppfatning av kripos sin manipulerende fremstilling av Hells Angels MC som klubb og medlemmene. Sitatene jeg vil refere til er avsagt av Oslo tingrett den 24.04.2014 ved tingrettsdommer Finn Haugen.

Sitat 1. “Etter bevisføringen i vår sak synes kripos i det materialet som bl.a. blir presentert ovenfor norske kommuner, å fremstille Hells Angels MC i Norge på en nærmest stigmatiserende måte uten noen form for kvalitestsikring av påstandene knyttet til organisasjonen. Det legges i stor grad vekt på mer enn ti år gamle forhold i Sverige og Danmark. Land der konfliktnivået har vært og kansje er vesentlig høyere enn i Norge, og det skilles heller ikke mellom situasjonen under Mc krigen og nå.”

Sitat 2 fra samme domsavsigelse

“Hells Angels i Norge og internasjonalt synes å ha foretatt et strategisk valg som innebærer at Hells Angels som klubb eller organisasjon ikke skal stå bak eller organisere grov kriminalitet. Dette underbygges bl.a. av Hålogaland lagmannsrett i dom av 5 desember 2013 som etter seks ukers hovedforhandlinger la til grunn “ som bevist, at de straffbare forhold som de tiltalte er domfelt for ved lagrettens kjennelse, ikke er utøvd i regi av Hells Angels som klubb” og det selv om dommen bl.a. omfattet flere personer med tilknytning til Hells Angels, og at det skjedde møtevirksomhet i ……….! knyttet til forberedelser av grove narkotikaforbrytelser som saken gjaldt. Videre har høyesterett i dom av 6 februar 2002 lagt til grunn at det ved den narkotikainnførselen som den saken gjaldt, og der to medlemmer av Hells Angels i Norge ble dømt til meget lange fengselsstraffer,” ikke kan legges til grunn at Hells Angels står bak innførselen”.

Disse to sitatene som jeg her refererer til fra Oslo tingrett står i særdeles sterk kontrast til hva kriminalomsorgen henviser til i sine omtalelser av klubben samt medlemmene, ja politiet også. (se infoflyt skriv, samt KSF rundskriv av 2004 i forrige post på denne siden).

Vil også ta med en sak som har vært til behandling hos sivilombudsmannen, som gjelder behandlingen av besøkende Hells Angels medlemmer fra andre land i verden, som ønsker å besøke Hells Angels i Norge. Sivilombudsmannen sier følgende i sin konklusjon. “Hells Angels får fullt medhold i at verken politiet eller utlendingsdirektoratet gjorde rett da de bortviste de besøkende” !!

Sivilombudsmann Arne Fliflet skriver videre i sin uttalese at politiets trusselvurderinger til det aktuelle arrangementet bærer i stor grad preg av å være basert på generell erfaring og betraktninger om MC miljøet, og var i liten grad tilknyttet de tilreisende. Sivilombudsmannen pressiserer at hva angikk bortvisningen av borgere fra både EØS-land, så vel som borgere utenfor EUS, ble det begått feil. Sivilombudsmannen skriver at han forutsetter at UDI tar dette til etterretning og retter seg etter dette i fremtidige saker og at han går ut fra at UDI gjør alle politidistrikt i landet oppmerksom på dette.”

Dette er nok et bevis på at både politiet og andre myndighets organer bryter norske lover og regler for å trakassere Hells Angels og medlemmene. Der er vel opplagt at politiet gir feilaktig informasjon bevisst ovenfor andre instanser slik at de kan få muligheten til å fortsette sine egne vandettaer mot Hells Angels MC.

Det gjør godt å se at både domstolen og sivilombudsmannen begynner å reagere på måten politiet manipulerer allmenheten med ett fordreid bilde av sannheten. Jeg vil komme tilbake til politiets feilaktige informasjon overfor kriminalomsorgen etter ferien, da jeg regner med at jeg har all den dokumentasjon jeg trenger.

Med bakgrunn i at jeg har en sak gående opp imot kriminalomsorgen, og det ikke har kommet en endelig konklusjon ennå, så vil jeg ikke si noe rundt saken. Det som er sikkert er at alle dokumentene i saken vil bli tilgjengelig her når saken er klar.

 

Leif 666 Viking